71 78 03 04 info@nmulti.dk

Oplysning om behandling af kunders persondata

 

Hos Nordsjællands Multiservice v/Mikkel Pedersen (herefter ”Nordsjællands Multiservice”)
er det vigtigt, at du som kunde eller potentiel kunde har tillid til, at dine persondata behandles
fortroligt og forsvarligt og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, når du indgår i
en relation med Nordsjællands Multiservice. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan
Nordsjællands Multiservice behandler dine persondata i forbindelse enhver arbejdsopgave,
tjenesteydelse eller øvrig service, som Nordsjællands Multiservice udfører for dig samt i
forbindelse med den indledende kontakt forud for en eventuel arbejdsopgave, tjenesteydelse
eller service, som Nordsjællands Multiservice måtte påtage sig at udføre for dig. Politikken
forklarer desuden, hvilke rettigheder du har i relation til behandlingen af dine persondata.

1 DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:
Nordsjællands Multiservice v/Mikkel Pedersen

CVR. Nr.: 38 73 96 54
Tofthøjvej 13
3650 Ølstykke
E-mail: info@nmulti.dk
Telefonnummer: +45 71 78 03 04

2 KATEGORIER AF PERSONDATA

Hos Nordsjællands Multiservice behandles alene nødvendige og relevante persondata om dig.
Det er alene almindelige persondata, der behandles om dig, og Nordsjællands Multiservice
behandler således på intet tidspunkt følsomme persondata.
De persondata, der kan behandles om dig kan kategoriseres på følgende vis:
– Kontaktoplysninger, i form af: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
– Betalingsoplysninger, i form af: Bankkontooplysninger.
– Oplysninger vedr. arbejdsopgaver, i form af: Oplysninger om dine bestillinger af
varer, tjenesteydelser og anden service.
– Korrespondance, i form af: SMS-korrespondance, Mail-korrespondance og
korrespondance via Facebook.
– Fotodokumentation, i form af: Fotos af udførte arbejdsopgaver.

3 KILDER

Nordsjællands Multiservice indsamler som det helt klare udgangspunkt alene persondata fra
dig. I særlige tilfælde kan Nordsjællands Multiservice dog også indsamle persondata fra
Side 2 af 4
følgende kilder:
– Offentlige myndigheder, fx SKAT.
– Pengeinstitutter, fx banker.
– Ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, der henvender sig som kunde
på vegne af dig.
– Øvrige medlemmer af din husstand.

4 BRUG AF PERSONDATA OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Nordsjællands Multiservice behandler dine persondata med følgende formål og med den
nævnte behandlingshjemmel:

– Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold.
Hvis du ønsker at få løst en arbejdsopgave af Nordsjællands Multiservice behandles
nødvendige persondata om dig med henblik på at: 1) indgå en aftale om løsning af den
konkrete arbejdsopgave, 2) sikre entydig identifikation af dig og 3) vurdere en opgaves
omfang og karakter. Der vil alene blive behandlet persondata i form af
kontaktoplysninger, oplysninger vedr. den konkrete arbejdsopgave samt
korrespondance. Nordsjællands Multiservice anvender i denne sammenhæng
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse som
behandlingshjemmel for behandlingen af dine persondata, idet den legitime interesse
består i at sikre, at al kontakt formidles til rette modtager (dig) samt i at vurdere
omfanget og karakteren af den pågældende arbejdsopgave, der ønskes løst, således at
forudsætningerne for at indgå en arbejdsaftale er til stede.

Er der allerede indgået aftale om løsning af en arbejdsopgave for dig, behandler
Nordsjællands Multiservice persondata om dig til brug for administration af aftalen,
herunder for at: 1) sikre, at opgaven løses på den korrekte adresse, 2) modtage
betaling for løsningen af opgaven og 3) opfylde øvrige forpligtelser over for dig eller
Nordsjællands Multiservice, der følger af den indgåede aftale og/eller af lovgivningen.
Der vil blive behandlet persondata i form af kontaktoplysninger, oplysninger vedr. den
konkrete arbejdsopgave, korrespondance samt betalingsoplysninger. Nordsjællands
Multiservice anvender i denne sammenhæng Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra b om opfyldelsen af en kontrakt som behandlingshjemmel for behandlingen
af dine persondata.

– Markedsføring af Nordsjællands Multiservice
Når Nordsjællands Multiservice har udført en arbejdsopgave for dig, kan dine
persondata blive brugt i forbindelse med markedsføring eller annoncering af de
service- og tjenesteydelser, som Nordsjællands Multiservice tilbyder. Der vil alene
blive behandlet persondata i form af fotodokumentation af det arbejde, som
Nordsjællands Multiservice har udført for dig, og det skal understreges, at denne
fotodokumentation alene undtagelsesvis vil kunne indeholde direkte henførbare
persondata. Nordsjællands Multiservice bestræber sig således på, at
fotodokumentation for udført arbejde ikke indeholder persondata, men alene viser et
afgrænset udsnit af en løst arbejdsopgave, fx et renset køkkenafløb eller en renset
tagrende. Markedsføringen vil kunne ske digitalt på Nordsjællands Multiservice’
hjemmeside samt på Nordsjællands Multiservice’ egen Facebook-side. Nordsjællands
Multiservice anvender i denne sammenhæng Databeskyttelsesforordningens artikel 6,
stk. 1, litra f om legitim interesse som behandlingshjemmel for behandlingen af dine
persondata, idet den legitime interesse består i at kunne markedsføre og afsætte de
services og tjenesteydelser, som Nordsjællands Multiservice tilbyder.

Hvis Nordsjællands Multiservice behandler dine persondata til et andet eller andre formål
end dem, der er angivet ovenfor, vil du, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne, blive
informeret særskilt om det eller de nye formål, inden behandlingen påbegyndes.

5 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONDATA

Nordsjællands Multiservice kan videregive dine persondata til følgende kategorier af
modtagere:
– Leverandører og forhandlere, som Nordsjællands Multiservice samarbejder med og
som assisterer Nordsjællands Multiservice (forstået som serviceudbydere, teknisk
support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
– Offentlige myndigheder, fx SKAT.

6 OVERFØRSLER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

De persondata, som Nordsjællands Multiservice behandler om dig, vil ikke på noget tidspunkt
blive overført til tredjelande uden for EU/EØS.

7 OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONDATA

Nordsjællands Multiservice opbevarer alene dine persondata, så længe det er nødvendigt for
at opfylde de formål, der er beskrevet under afsnit 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold
til gældende ret. Herefter slettes dine persondata på sikker vis.

Hvis du henvender dig som potentiel kunde med forespørgsel om udførelse af arbejdsopgave
på e-mail eller SMS, vil dine persondata alene blive opbevaret på e-mailkonto(Outlook) eller
telefon-lagringspladsen (iPhone) hos Nordsjællands Multiservice, indtil aftale om
arbejdsopgave er indgået eller bortfaldet.

Hvis Nordsjællands Multiservice behandler dine persondata som led i et eksisterende
kundeforhold, vil persondata afgivet som led i udførelsen af en arbejdsopgave alene blive
opbevaret på e-mailkonto eller telefon-lagringspladsen i det løbende kundeforhold og indtil 6
måneder efter afslutningen af kundeforholdet, hvorefter de pågældende persondata senest vil
blive slettet.

Betalings-, transaktions-, og regnskabsdokumentation for udført arbejde registreres i
regnskabsplatformen e-conomic, og vil af hensyn til bogføringspligten i henhold til reglerne i
Bogføringsloven tillige blive opbevaret i fysisk arkivskab i 5 år regnet fra udgangen af det
regnskabsår, hvori bogføringspligten hidrører.

8 DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine persondata.

I visse tilfælde har du endvidere ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata, og få
behandlingen af dine persondata begrænset. Det betyder, at Nordsjællands Multiservice
fremover kun må behandle de pågældende persondata med dit samtykke, eller med henblik
på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser. Nordsjællands Multiservice kan fortsat opbevare de
pågældende persondata uden dit samtykke

Har du givet samtykke til behandlingen af dine persondata, kan du til enhver tid tilbagekalde
dit samtykke. Det kan ske ved at kontakte Nordsjællands Multiservice på følgende e-mail:
info@nmulti.dk eller på følgende telefonnummer: +45 71 78 03 04. Din tilbagekaldelse vil
ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden
tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Hvis Nordsjællands Multiservice behandler andre persondata end de i nærværende
persondatapolitik beskrevne om dig, eller benytter dine persondata til et andet formål, end du
er blevet oplyst om, vil du blive informeret om det.

Du har desuden ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format, samt ret til at få overført dine persondata til en anden modtager
(dataportabilitet).

Endelig har du ret til at klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvis du mener, at
Nordsjællands Multiservice ikke behandler dine persondata i overensstemmelse med
gældende databeskyttelsesregler. I Danmark er den relevante databeskyttelsesmyndighed
Datatilsynet, og du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9 ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIK

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne persondatapolitik, og
Nordsjællands Multiservice forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i den. I tilfælde af
væsentlige ændringer vil du blive informeret om det, hvis Nordsjællands Multiservice
vurderer, at det er nødvendigt